X-Ray test for PSU medical student (Demo)

เป็นโครงการจัดทำแบบฝึกหัดสำหรับนักศึกษาแพทย์ภาควิชารังสีวิทยา

รูปแบบเว็บไซต์คือ นักศึกษาจะกรอกรหัสนักศึกษาและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน จากนั้นตัวเว็บไซต์จะแสดงรูป นักศึกษาแพทย์ต้องคลิกชี้ว่าจุดใดในฟิล์ม X-ray ที่ผิดปกติ ซึ่งในจุดนั้นๆ จะมีข้อความแสดงว่ามีนักศึกษาคนอื่นๆเลือกจุดนี้ไปแล้วกี่คน เมื่อเลือกแล้วจะไปยังข้อต่อไป

เมื่อทำเสร็จทุกข้อ จะแสดงหน้ารวมคะแนน เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ทราบว่าตัวเองทำถูกกี่ข้อ และอาจารย์แพทย์สามารถดูรายงานสรุปรวมคะแนนของนักศึกษาได้

(เว็บไซต์เต็มยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นเนื่องจากการเลื่อนออกไปของโครงการ)